من ترجیح دادم اینجا تا مدتی همینجوری باشه ... فقط همین :)